วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

ระบบรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
edudoc.aya1.go.th